Bijgewerkt op:  Zaterdag 02 juli 2016

 

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Gemengd Zangkoor Sint Cecilia, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Gemengd Zangkoor Sint Cecilia streeft ernaar dat de informatie op deze web site accuraat en up to date is, maar secties kunnen hierin achterblijven.

Gemengd Zangkoor Sint Cecilia en haar leden zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie verkregen via deze web site.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privé doeleinden. De informatie op de sites behorende bij Gemengd Zangkoor Sint Cecilia mag niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC/laptop van de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemengd Zangkoor Sint Cecilia.

Gemengd Zangkoor Sint Cecilia doet te allen tijde haar uiterste best om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website eventueel gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Wie zich niettemin eigenaar acht van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Gemengd Zangkoor Sint Cecilia zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Gemengd Zangkoor Sint Cecilia kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op de site geplaatste informatie en behoudt zich het recht voor om berichten zonder verdere kennisgeving of opgaaf van redenen van de site te verwijderen. Wie zich om welke redenen dan ook aangetast voelt in (auteurs)rechten of om een andere reden bezwaar heeft tegen (aanwezigheid van) een bericht, wordt verzocht om dit aan Gemengd Zangkoor Sint Cecilia kenbaar te maken. Gemengd Zangkoor Sint Cecilia zal indien een klacht gegrond bevonden wordt gepaste actie ondernemen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik kan juridische gevolgen hebben.